امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این ماژول یک منو در سایت (frontend) نمایش می دهد. منو ها می توانند در به صورت های متنوعی با استفاده از گزینه های منو و سبک های css نمایش داده شوند. راهنما