امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 در باغ ما، بهترین پرتقال در جهان و همچنین میوه های خانواده مرکبات مانند لیمو و گریپ فروت رشد می کنند . رسیدگی خانواده ما به این باغ برای نسل است.