امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در اینجا چگونه فروشگاه ما میتوانید پیدا کنید
با ماشین
میتوانید در امتداد خیابان اصلی، اولین تقاطع تابلو فروشگاه ما را ببینید
پای پیاده
از مرکز شهر، به سمت شمال در خیابان اصلی حرکت کنید تا زمانی تابلو فروشگاه ما را ببینید
با اتوبوس
سوار اتوبوس بشید، آخرین ایستگاه اتوبوس خط شماره ۷۳، فروشگاه ما را در گوشه شمال شرق خواهید دید.