انتخاب تماس:
دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی
سایر اطلاعات:

من مسئول فروش میوه هستم. اگر شما قصد خرید میوه های خوب دارید، با من تماس بگیرید.