امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شما به عنوان می توانید صفحه اصلی خود را بسازید ! سایت خود را از جزئیات صفحه نمایش با استفاده از گزینه های مختلف به عنوان پارامتر کنترل کنید. گزینه های کنترل می توانند، نام نویسنده ای که به چه کسی می تواند چه قدر از موارد نشان داده شده در یک لیست نمایش دهد را کنترل کند.

گزینه های پیش فرض برای هر جزء با استفاده از کلیک بر روی دکمه های موجود در گزینه های نوار ابزار.

گزینه ها نیز می تواند در یک مورد، مانند: یک مقاله و یا تماس با ما و در لینک های منو تنظیم شود.

اگر شما از ظاهر سایت خود راضی هستید ،بهتر آن است که اند هنگامی که سایت شما نصب و ایجاد شد تمام گزینه هایی که به طور پیش فرض تنظیم شده اند را تغییر دهید تا باعث شود تجربه ی بیشتری در زمینه جوملا به دست آورید.